Pozostałe produkty uszczelniające

Każda betonowa ściana oporowa, płyta fundamentowa, ściana fundamentowa, zbiornik, odcinek tunelu musi posiadać szczeliny i przerwy konstrukcyjne. Mogą być to robocze przerwy konstrukcyjne lub szczeliny dylatacyjne. Jednakże, wszystkie takie szczeliny i przerwy stykające się bezpośrednio z wodą muszą być zabezpieczone za pomocą taśm uszczelniających i odpowiednich zamykających spoin uszczelniających.

Przerwy konstrukcyjne (robocze)

Zgodnie z ich nazwą, celem przerw jest uproszczenie kon­strukcji; nie są przeznaczone do obciążeń ruchowych. Nie­mniej jednak, pęknięcia mają tendencję do niezależnego powstawania w przerwach konstrukcji, dlatego muszą one być projektowane z uwzględnieniem możliwości wystąpienia pęknięć; na przykład, należy zaplanować zamontowanie ta­śmy uszczelniającej z PVC lub profila pęczniejącego na pierwszym elemencie betonowym przerwy i dolanie kolejnego elementu podziemia konstrukcji.

Szczeliny dylatacyjne

Są to szczeliny w konstrukcji eliminujące wpływ skurczu lub rozszerzania elementów konstrukcji występującego na sku­tek działania ciepła i wilgoci. Te szczeliny są zazwyczaj for­mowane poprzez instalowanie płyty bądź warstwy rozdzielającej pomiędzy sekcjami konstrukcji betonowej. Szczeliny dylata­cyjne kompensujące osiadanie konstrukcji również należą do tej grupy szczelin, jak również wszelkie szczeliny eliminujące wpływ tego rodzaju ruchów. Należy dokładnie zastanowić się nad rozmieszczeniem szczelin dylatacyjnych, uwzględniając przy tym nie tylko odstępy zapobiegające pęknięciom, lecz również kwestie estetyki obiektu i dostępu dla potrzeb kon­serwacji.

Szczeliny skurczowe

Szczeliny te eliminują wpływ naprężeń skurczowych powsta­jących podczas wiązania betonu. W przypadku braku takich szczelin, naprężania skurczowe powodowałyby przypadkowe pęknięcia. Szczelina skurczowa może być zaprojektowana jako kompletna przerwa w konstrukcji, pomiędzy kolejny­mi sekcjami konstrukcji łączonymi na styk. Jeżeli wymaga­na jest większa stabilność strukturalna pomiędzy sekcjami, zbrojenie może być kontynuowane poprzez szczelinę, aby zapobiec jej otwarciu. Formowanie rowków w powierzchni betonu – górnej, dolnej lub obu – pozwala uzyskać inny rodzaj szczeliny skurczowej zapobiegającej powstawaniu pęknięć na wcześniej określonych płaszczyznach o mniejszej wytrzyma­łości. Taśma uszczelniająca może być zainstalowana w takich szczelinach.

Izolacja części podziemnych - wybrane realizacje

Kliknij i dowiedz się więcej: