Pozostałe produkty uszczelniające

Każda betonowa ściana oporowa, płyta fundamentowa, ściana fundamentowa, zbiornik, odcinek tunelu musi posiadać szczeliny i przerwy konstrukcyjne. Mogą być to robocze przerwy konstrukcyjne lub szczeliny dylatacyjne. Jednakże, wszystkie takie szczeliny i przerwy stykające się bezpośrednio z wodą muszą być zabezpieczone za pomocą taśm uszczelniających i odpowiednich zamykających spoin uszczelniających.

Taśmy uszczelniające mogą mieć formę taśm hydrofilowych lub nieprzepuszczalnych taśm z PVC, które są umieszczane w przerwach konstrukcyjnych podczas betonowania w celu za­trzymania penetrującej wody.

Podczas gdy taśmy uszczelniające i szczeliwa stanowią tylko niewielką część kosztów projektu budowlanego, ich wydajność ma kluczowe znaczenie dla integralności każdej struktury. Aby spełnić wymogi każdego zastosowania, Fosroc oferuje szeroki asortyment taśm uszczelniających Supercast PVC i pęczniejących taśm uszczelniających oraz spoiw uszczelniających, które od wielu dziesięcioleci są z powo­dzeniem stosowane na całym świecie.

Previous
Next

Taśmy uszczelniające Fosroc Supercast PVC są zaprojektowane z myślą o zapew­nieniu wysokiej wydajności. Przy opracowywaniu tych profili wykorzystano najlepsze zasady projektowania taśm uszczelniających z PVC poprzez zastosowanie żeberek pozwalających uzyskać efekt „labiryntu”, karbów kotwiących o odpowiednim kształ­cie, działających na zasadzie zaworu i zapewniających doskonałe uszczelnienie, oczek rozmieszczonych wzdłuż obu krawędzi w celu zamocowania taśmy do zbrojenia stalo­wego i nachylonego profilu części wydłużalnej zapobiegającego pęknięciom.

Szczeliwa klasy wylewanej oraz tiksotropowe szczeliwa przeznaczone są do poziomych i pionowych zamknięć szczelin dylatacyjnych.

Wybór odpowiedniego uszczelniacza zależy od właściwości potrzebnych do jego celu, w tym spodziewanego ruchu złącza, tego, co złącze musi zachować lub trzymać na zewnątrz (woda, kurz / brud, ścieki itp.) Oraz jak szybko musi być stosowany nałożony środek uszczelniający.

Przerwy konstrukcyjne (robocze)

Zgodnie z ich nazwą, celem przerw jest uproszczenie kon­strukcji; nie są przeznaczone do obciążeń ruchowych. Nie­mniej jednak, pęknięcia mają tendencję do niezależnego powstawania w przerwach konstrukcji, dlatego muszą one być projektowane z uwzględnieniem możliwości wystąpienia pęknięć; na przykład, należy zaplanować zamontowanie ta­śmy uszczelniającej z PVC lub profila pęczniejącego na pierwszym elemencie betonowym przerwy i dolanie kolejnego elementu podziemia konstrukcji.

Szczeliny dylatacyjne

Są to szczeliny w konstrukcji eliminujące wpływ skurczu lub rozszerzania elementów konstrukcji występującego na sku­tek działania ciepła i wilgoci. Te szczeliny są zazwyczaj for­mowane poprzez instalowanie płyty bądź warstwy rozdzielającej pomiędzy sekcjami konstrukcji betonowej. Szczeliny dylata­cyjne kompensujące osiadanie konstrukcji również należą do tej grupy szczelin, jak również wszelkie szczeliny eliminujące wpływ tego rodzaju ruchów. Należy dokładnie zastanowić się nad rozmieszczeniem szczelin dylatacyjnych, uwzględniając przy tym nie tylko odstępy zapobiegające pęknięciom, lecz również kwestie estetyki obiektu i dostępu dla potrzeb kon­serwacji.

Szczeliny skurczowe

Szczeliny te eliminują wpływ naprężeń skurczowych powsta­jących podczas wiązania betonu. W przypadku braku takich szczelin, naprężania skurczowe powodowałyby przypadkowe pęknięcia. Szczelina skurczowa może być zaprojektowana jako kompletna przerwa w konstrukcji, pomiędzy kolejny­mi sekcjami konstrukcji łączonymi na styk. Jeżeli wymaga­na jest większa stabilność strukturalna pomiędzy sekcjami, zbrojenie może być kontynuowane poprzez szczelinę, aby zapobiec jej otwarciu. Formowanie rowków w powierzchni betonu – górnej, dolnej lub obu – pozwala uzyskać inny rodzaj szczeliny skurczowej zapobiegającej powstawaniu pęknięć na wcześniej określonych płaszczyznach o mniejszej wytrzyma­łości. Taśma uszczelniająca może być zainstalowana w takich szczelinach.

Izolacja części podziemnych - wybrane realizacje

Kliknij i dowiedz się więcej: